• Theo Annes

Langedijker coalitie presenteert bestuursakkoord 'De vaart in Langedijk'

LANGEDIJK Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA hebben maandagavond 7 mei het bestuursakkoord 'De vaart in Langedijk' gepresenteerd. De nieuwe coalitie stelt zich zeven belangrijke opgaven.

Dit bestuursakkoord beschrijft waarover de Langedijker coalitie het op hoofdlijnen eens is. Het zijn de belangrijkste opgaven waaraan deze coalitie de komende vier jaar gaat werken. 

In het akkoord hebben de betrokken partijen zeven belangrijke opgaven met elkaar benoemd die aangeven waar de nadruk op ligt, onderwerpen die door omvang en impact veel vragen van de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie, maar zeker ook doorwerken naar de inwoners.

Het nieuwe bestuursakkoord 'De vaart in Langedijk' vormt een eerste kader voor het collegeprogramma, laten de coalitiepartijen weten. Met deze werkwijze stimuleert de coalitie zichzelf en de gemeenteraad om te besturen op hoofdlijnen. Hierdoor ontstaat geen traditioneel coalitieakkoord. Met een open houding wil de coalitie laten zien dat er ruimte is voor raadsbrede discussies op hoofdlijnen. De zeven belangrijkste opgaven die de coalitiepartijen met elkaar benoemd hebben zijn de ambtelijke fusie met Heerhugowaard, de transformatie in het Sociaal Domein, de transitie van de Omgevingswet, financieel gezond en betaalbaar, duurzaamheid, participatie en communicatie en Langedijk ontwikkelt met water.

FUSIE Besloten is een fusie met de organisatie van Heerhugowaard nadrukkelijk te onderzoeken. De uitkomsten van de businesscase bepalen de vervolgstappen, maar bij een positief beeld willen Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA voortvarend doorpakken.
De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties. Voor de gemeente staat hierin centraal het omgevingsplan, het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving. De komende jaren moet de voorbereiding op de wet verder vorm krijgen in Langedijk, zodat de gemeente klaar is op het moment van inwerkingtreding per 2021.
Productie en consumptie hebben neveneffecten: milieubelasting, uitputting van voorraden en klimaatverandering. Om effect te kunnen sorteren, moeten Langedijk basisfuncties anders organiseren, vindt de coalitie. Het zijn grote opgaven op het gebied van vervoer, energie, voedselproductie, wonen en zorg.

FINANCIËN Omdat gemeenten voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van het Rijk en ook de voorspelbaarheid van deze inkomsten afneemt, is het voor Langedijk van belang om enerzijds goed te kijken naar hoe een financieel gezonde begroting kan worden bereikt en anderzijds naar welke buffers passen bij de risico's. Door een hogere druk op de financiën wordt ook controleren op het doelmatig uitgeven van middelen van meer belang.