• Willemien Koning

    Leonard Walpot

Willemien Koning-Hoeve (CDA): 'Structureel landbouwverkeer op randweg Alkmaar en N244 toestaan'

HEERHUGOWAARD De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Willemien Koning-Hoeve van het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Provinciale Staten beslissen over Ruimtelijke Ordening, waar worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd. Mobiliteit, waar leggen we nieuwe wegen en hoe is ons OV ingericht. Natuur en landbouw: de provincie realiseert komende jaren elk jaar 250 hectare nieuwe natuur, de provincie gaat over het beheer van natuurgebieden en bepaalt ook veel regels voor de agrarische sector en het agrarisch natuurbeheer. Milieu en energietransitie: wat zijn onze klimaatopgaven? Hoe gaan we die behalen. De provincie bepaalt ook waar zonneparken en windmolens mogen komen en waar beslist niet. Milieu, wat zijn onze klimaatopgaven, hoe gaan we die behalen en op welke gronden wordt dat gerealiseerd. De woningnood is voor het CDA ook een belangrijk thema. Er moeten meer betaalbare woningen gebouwd worden omdat met name jongeren nu geen woning kunnen vinden. De woningbouw is echt een heet hangijzer in de Staten omdat partijen het niet met elkaar eens zijn. Diverse partijen willen woningen voornamelijk bij Amsterdam bouwen en alleen binnen bestaand stedelijk gebied. Het CDA wil dit er ook meer woningen in de kop van Noord-Holland gebouwd mogen worden en indien nodig ook aan de randen van steden en dorpen om de kleinere dorpen ook leefbaar te houden, zodat de scholen open kunnen blijven en voorzieningen blijven bestaan.

Dus de provincie moet bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Ja dat moeten we toestaan, als gemeenten daar behoefte aan hebben. We hebben het vertrouwen dat de gemeenten, met ook een democratisch gekozen bestuur, hier de juiste keuze in kan maken. 

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Het CDA wil graag een toeristen Ov-kaart invoeren, zodat toeristen één ticket kunnen kopen om daar de hele provincie mee in te trekken. Met de trein ben je namelijk zo in alle prachtige steden die Noord-Holland rijk is. Door middel van de campagne ''Holland boven Amsterdam'' raken toeristen bekend met de mooie plaatsen en evenementen die ze in de regio's boven Amsterdam kunnen bezoeken, zoals ook het jaar van de Gouden Eeuw in de driehoek Hoorn, Medemblik-Enkhuizen. Dat werkt echt want de toeristen zijn daar anders niet mee bekend en blijven dan in Amsterdam hangen terwijl er op korte afstand van de hoofdstad veel te beleven is.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De bereikbaarheid staat zo onder druk dat kiezen voor alleen asfalt of openbaar vervoer geen optie is om de druk te verlichten. In  alle vormen van vervoer moet geïnvesteerd worden, dus ook in bijvoorbeeld fietssnelwegen.  Daarnaast is nu de  tijdelijke maatregel dat het landbouwverkeer op de randweg van Alkmaar wordt toegestaan. In het licht van de op handen zijnde verhoging van de maximum snelheid voor landbouwverkeer wil het CDA dat onderzocht wordt of dit structureel en uitgebreid kan worden op de N244 tot de Beemster.

[Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden of op zijn minst overstappen op minder
intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?]

Er zijn al veel boeren die met succes agrarisch natuurbeheer toepassen. Dat gaat goed. Het waterpeil verder verhogen en het hele veenweidegebied (27.000 hectare) omvormen tot moeras is volgens het CDA geen goede optie. Het CDA wil een realistische, haalbare en betaalbare oplossing om CO2 uitstoot en de bodemdaling tegen te gaan. Dat kan namelijk ook door innovatieve oplossingen zoals onderwaterdrainage waardoor het landschap behouden blijft en ook de koe in de wei en de weidevogels in het gebied toekomst hebben. Het CDA is voorstander van peil volgt functie. Je kunt niet zomaar delen van Noord-Holland onder water zetten zonder goed alternatief plan voor inwoners en agrariërs in het gebied. Dat hoort ook bij het rentmeesterschap waar het CDA zich voor inzet. De agrarische sector in Nederland werkt duurzaam en diervriendelijk en is zeer belangrijk voor de voedselvoorziening. Deze voedseltelers moeten wel rendabel kunnen blijven boeren.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er  bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

De bomenkap is onderdeel van een plan om de oorspronkelijke natuur in de duin te herstellen en de biodiversiteit te verhogen. Er wordt slechts een beperkt stuk bos gekapt om een klein stuk duin weer om te vormen tot stuifduinen. Het CDA onderkent de noodzaak van de kap, maar begrijpt ook de gevoeligheid. Het CDA wil dat bekeken wordt of de tweede en derde fase van het plan aanpassing behoeven. Met name de kap van de bomen bij Kaapnol ligt gevoelig dus als daar een aanpassing mogelijk is, zou dat mooi zijn, vindt het CDA.

[Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen, zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de
IJmond?]

Het CDA maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. De provincie moet ingrijpen en dat gebeurd ook. De provincie legt dwangsommen op aan TataSteel als zij de milieuregels overtreden. We zijn ons ook bewust van de enorme werkgelegenheid die Tata biedt. Daarom wil het CDA snel nieuwe oplossingen voor het tegengaan de luchtvervuiling, zoals een hal waardoor de uitstoot van grafietdeeltjes niet meer plaatsvindt.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Het CDA wil realistisch en betaalbaar de klimaatdoelen van Parijs halen. Het CDA wil zo min mogelijk landbouwgrond opofferen voor zonneparken. Dit betekent dat zonne-energie op daken voorrang krijgt op zonneweides en dat windenergie geplaatst wordt op plaatsen waar daar draagvlak voor is, zoals op industrieterreinen en langs snelwegen.