Voorjaarsnota 2019

HEERHUGOWAARD Wethouder Bert Fintelman (financiën) is positief gestemd over de raadsvergadering waarin de Voorjaarsnota 2019 wordt besproken: "Er is een concrete vertaling van wat er in de raadsagenda staat. Er zijn middelen beschikbaar en die gaan we nu besteden, we zijn faciliterend voor het geluk van onze inwoners", laat hij weten.

Te noemen valt een bedrag van ruim negen miljoen, dat de gemeente beschikbaar stelt voor diverse doeleinden. De argumenten gingen over en weer. Van de achttien moties werden er dertien aangenomen.

VISIE Fintelman geeft aan niet reactief te handelen tijdens de vergadering. Hij stipt aan: "De gemeente heeft een visie, en vanuit daar worden de doelen bepaald, in die volgorde." Tijdens de raadsvergadering die plaats vond op 4 juli werden zowel de Jaarrekening 2018 als de Voorjaarsnota 2019 besproken. Voorop stond dat het financiële draagvlak van Heerhugowaard momenteel zeer gunstig is. "Er zijn in de regio weinig gemeenten die financieel zo vermogend zijn", aldus Jasper John (CDA).
INVESTEREN Het college wil in diverse zaken gaan investeren de komende tijd. Een gezonde school, met verantwoorde voeding voor kinderen in de kantines. Meer containertuintjes die het straatbeeld verbeteren en voorkomen dat er afval rondom de containers geplaatst wordt. Tevens moet goed nagedacht worden over het gebruik van (digitale) data, waaronder persoonsgegevens, zodat deze niet ten onrechte beschikbaar gesteld worden.
VEILIGHEID Wethouder Monique Stam: "Verkeersveiligheid heeft voor dit college zeker prioriteit. Niet alleen in de wijken maar in heel Heerhugowaard gaan we kijken hoe het veiliger kan."

Daarbij is extra aandacht voor de Oosttangent, waar verkeersopstoppingen het meest merkbaar zijn. Ook het ongeluk dat vorige maand plaats vond op de Westtangent zorgt voor aangescherpte aandacht op dit punt. Het college krijgt ruimte om dit kwalitatief te onderzoeken en te bevragen. "Het mobiliteitsplan is in ontwikkeling en inwoners kunnen actief meedenken bijvoorbeeld op het verkeersforum dat opgestart is door Burgertop H300" aldus Alex Harren (VVD).
WONINGEN Wethouder Stam onderstreept het belang van beschikbare, betaalbare woningen voor bijvoorbeeld starters met een krap budget en senioren die zorg behoeven. Ze geeft aan: "We zijn er volop mee bezig om die groepen te plekken en wij zien daar kansen voor."

ARMOEDEBELEID "We moeten vernieuwend denken op het gebied van armoedebeleid", zo stelt het college. Dit door mogelijk aan te sluiten bij het schuldenlab en bij dit onderzoek een schuldhulpmaatje te betrekken.
LGBT+ Michael Feelders (D66) merkte op dat er niets in de nota's was opgenomen over Heerhugowaard Regenboogstad. Dit is officieel sinds januari 2019 (met hierbij aandacht voor LGBT+, oftewel lesbisch, gay, biseksueel, transgender enz.) en acceptatie van deze groepen vanuit de gemeente. Visie, koers en uitwerking ontbraken volgens Feelders. "Er is zeker nog veel te winnen op dat gebied", aldus wethouder Annette Valent-Groot.

PROJECTEN Overige projecten waarin geïnvesteerd gaat worden zijn: onderzoek naar de wenselijkheid voor verlichting op het pad in het Fabritiuspark, klimaatbestendige parkeerplekken (waar regenwater goed kan wegstromen) en bestrijding eenzaamheid. "Wij gaan voor de aanpak van eenzaamheid in alle bevolkingsgroepen in alle leeftijden", aldus René Schoemaker (HOP).

ZEKERHEID Willen-Jan Mandersloot (Senioren Heerhugowaard) heeft een toevoeging tijdens de vergadering: "Gelukkig word je niet alleen van geld, het gaat om behoud van idealen. Maar we gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet, met financiële zekerheid!"
Alle aanwezige partijen stemden voor de voorjaarsnota als totaal. In november volgt een plan van aanpak met de definitieve begroting.