• Provincie Noord-Holland

Versterking Markermeerdijken

REGIO De versterking van de Markermeerdijken kan starten. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben het dijkversterkingsplan (Projectplan Waterwet) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier goedgekeurd. Het plan beschrijft op welke punten de huidige Markermeerdijken zijn afgekeurd en op welke manieren de dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterkt wordt.

Gedeputeerde Cees Loggen: "Na 12 jaar voorbereiding ligt er een voldragen plan waar veel tijd en moeite in is gestopt. Het plan is samen met vele partijen tot stand gekomen. Daarbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met de effecten op het monument en de leefomgeving. De dijk is straks weer sterk genoeg om ruim een miljoen Noord-Hollanders en tientallen miljarden aan economisch belang te beschermen tegen het water."

Het 33 km lange stuk Markermeerdijken vraagt op iedere plek een andere aanpak. In samenspraak met omgeving en experts is gezocht naar de beste oplossingen. In het Projectplan staat omschreven welke oplossingen er op de verschillende locaties worden toegepast. Om ook bij de uitvoering te zorgen voor een zorgvuldig proces, heeft de provincie de Alliantie Markermeerdijken (een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels ondernemingen) gevraagd een plan van aanpak te maken. Hierin wordt de betrokkenheid van bewoners, gemeenten, recreatieschappen, provincie en andere belanghebbenden in het vervolgproces verder ingevuld. De provincie Noord-Holland wil het gebied rond de dijkversterking (de Markermeerkust en ook het achterland) een extra impuls geven. De dijkversterking biedt de kans om extra inrichtingsmaatregelen te nemen of extra mogelijkheden voor natuur en recreatie te creëren.