• Roy Korbijn

    GroenLinks

Roy Korbijn (GroenLinks):

HEERHUGOWAARD De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Roy Korbijn van GroenLinks. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en
waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 
De provincie gaat over heel veel belangrijke dingen. Wil je een weg of een bos? Wat doe je
met gebieden tussen de steden; wil je bedrijventerreinen of groen? Gaan we duurzame
energie snel realiseren en de rekening eerlijk verdelen of blijven we achteraan hobbelen in
alle Europese lijstjes? Juist daar maakt GroenLinks in de provincie het verschil!

2. De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen
bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Inbreiden
binnen de bebouwde kom of een leegstaand bedrijventerrein omtoveren
tot woonwijk klinkt leuk, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Bovendien is
het vaak een druppel op een gloeiende plaat. Is het tijd dat de provincie
de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen?
Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene)
buitengebied gaan toestaan?

Het woningtekort in Noord-Holland moet zeker worden opgelost, maar het groen rond de
steden en dorpen volbouwen is doodzonde en onnodig. Er zijn al heel veel plekken in
bebouwde kommen waar de schop in de grond kan voor nieuwe woningen.
Projectontwikkelaars willen ons met hun stevige lobby doen geloven dat er echt geen andere
optie is dan bouwen in het groen, maar dat is onzin. GroenLinks vindt dat we werk moeten
maken van het realiseren van betaalbare woningen waar het nu al kan in plaats van nog meer
groen op te offeren terwijl dat niet nodig is.
3. De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie
'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om
de provincie in te trekken (en zo de druk op de hoofdstad te verlichten). De gemeenten
betalen mee aan deze kostbare exercitie en campagne, maar het is onduidelijk of het hen
iets oplevert. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke
gemeente/regio? 
Nog meer toeristen aantrekken is niet nodig, ze beter spreiden wel. Sommige steden worden
nu overbelast, terwijl er regio's zijn die graag meer toeristen willen ontvangen. Je moet
daarvoor natuurlijk wel zorgen dat die plekken veel beter per openbaar vervoer te bereiken
zijn, anders creëren we een nieuw vervoersprobleem. Dit is een van de redenen waarom we
willen inzetten op goed openbaar vervoer voor de hele provincie. Daar profiteren bewoners
ook van!

4.De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral
investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

In Noord-Holland is grote geld gereserveerd voor aanleg en onderhoud van nieuwe wegen.
Het openbaar vervoer komt er bekaaid vanaf. Verschillende buslijnen zijn verdwenen, zoals
buslijn 150, terwijl er dure nieuwe wegen worden aangelegd waar veel weerstand tegen is.
Als het aan GroenLinks ligt komt er door de hele provincie een fijnmazig netwerk van
buslijnen aangevuld. Ook moet de provincie duurzame vormen van openbaar vervoer
stimuleren, zoals lightrail van en naar Amsterdam. 
5. Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat
boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder
intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in
veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de
bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij (zie
bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'). Hebben zij een punt en kan of moet de
provincie dit stimuleren en faciliteren? 
GroenLinks is het helemaal met de natuurbeheerders eens. Als we niets doen verdwijnt het
veen en blijft de bodemdaling doorgaan, met alle gevolgen van dien voor huizen, wegen,
dijken en niet te vergeten de CO-2 uitstoot. Kortom: er moet iets veranderen. Voor landbouw
is ook in de toekomst plek in Noord-Holland, maar dan moet het wel anders dan
nu. GroenLinks vindt dat de provincie de boeren moet helpen om te schakelen naar een
andere vorm van landbouw.

6. Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en
Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld
genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij)
het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?  
Nee, dit heeft het provinciebestuur niet goed aangepakt. Als zoveel mensen aangeven dat ze
zich  overvallen voelen door deze plannen dan gaat er iets goed mis. GroenLinks vindt dat je
altijd open moet staan voor wat er leeft bij onze inwoners en alternatieven van bewoners
altijd serieus moet onderzoeken, dit gebeurt nu niet voldoende.
7. Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van
milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de
IJmond)? 
GroenLinks heeft meerdere malen aan het provinciebestuur gevraagd om strenger op te
treden en de gezondheid van onze inwoners op nummer 1 te zetten. De provincie zou Tata
Steel kunnen dwingen tot maatregelen. Tot nu heeft die optie nooit op tafel gelegen. Het is
inmiddels wel duidelijk dat het effect van boetes, die ook nog eens fiscaal aftrekbaar zijn, nihil
zijn.

 
8. Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het
plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

GroenLinks heeft grote klimaatambities: een provinciaal energieakkoord waarin we afspreken dat Noord-Holland in
2040 klimaatneutraal is en de kosten hiervoor eerlijk worden verdeeld. Dit provinciebestuur heeft er een
rommeltje van gemaakt. Gemeentes die graag meer windmolens willen, zoals Amsterdam, Diemen en
Waterland krijgen nu geen toestemming van de provincie omdat die vindt dat er al genoeg windmolens zijn. Op
andere plekken, waar windmolens minder goed in het landschap passen en er veel weerstand was, drukte de
provincie haar plannen door.
Er moet iets veranderen. Meer zonne- en windenergie zijn absoluut nodig om de klimaatdoelen te halen, maar dan wel
met aandacht voor draagvlak en burgerparticipatie: omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten!