• Frits Westerkamp komt uit Oudkarspel en staat op plek nummer 29 voor Code Oranje.

    Code Oranje

Frits Westerkamp (Code Oranje): 'Geestmerambacht is een belangrijk aandachtspunt voor Code Oranje'

OUDKARSPEL De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Frits Westerkamp uit Oudkarspel. Hij staat op plek nummer 29 voor Code Oranje. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Dat de provincie niet leeft bij veel inwoners komt doordat zij onvoldoende betrokken worden bij het vormgeven van beleid. Belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld het Geestmerambacht. De provincie trekt haar handen van het beheer en onderhoud af. Het komt nu in feite bij de gemeenten te liggen. Juist een recreatiegebied is er voor alle inwoners en zou een verantwoordelijkheid van de provinciale en lokale overheid moeten zijn.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Geef als provincie gemeenten en haar inwoners de ruimte. Als inwoners en gemeente vinden dat er in het buitengebied gebouwd zou moeten worden om in de noodzakelijke woningbehoefte te voorzien, moet die ruimte er zijn. Initiatieven van inwoners voor woningbouw moeten actief gesteund worden door de provincie, in samenwerking met de gemeenten: 'samen maken en zijn wij de provincie!'

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om toeristen te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

'Holland boven Amsterdam' is op zich een goed initiatief, maar betrek vooral de inwoners bij het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van hun leefomgeving. Bepaal dat samen met de inwoners, want soms staat de leefbaarheid onder druk bij 'teveel' toeristen. Toerisme is goed voor de economie en werkgelegenheid, maar dat mag niet ten koste van de leefbaarheid gaan.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer?

Het tekort aan huizen in de Metropool is één van de oorzaken. Het is belangrijk om de spreiding van bedrijven over de hele provincie bij OV-knooppunten te concentreren. Dan is er minder asfalt nodig. Voorwaarde is een goed bereikbaar OV, vooral in de dunbevolkte delen van de provincie. Ontwikkel dit samen met de inwoners en bedrijven.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij (zie bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'). Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Bij de beheersing van het grondwaterpeil zijn de belangen van de agrariërs bij de waterschappen steeds leidend geweest. De belangen van de inwoners en bedrijven staan op het tweede plan. Hier dient meer evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen te komen. Ga vooral in gesprek met agrariërs over hun rol als natuurbeheerder. Vraag wat zij nodig hebben om die rol op zich te kunnen nemen.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden?

Bij de bomenkap in de gebieden van PWN en Staatsbosbeheer is het duidelijk dat over de nut en noodzaak heel divers wordt gedacht. De huidige ontbossing van de duingebieden heeft geen solide basis. De provincie moet eerst de regie nemen voor het aantonen van de nut en noodzaak. Neem iedereen serieus, ga met alle inwoners en betrokkenen in gesprek en kom met een breed gedragen besluit.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)?

De controle op naleving van milieuvergunningen is een groot probleem. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk worden gemaakt om te voldoen aan de milieueisen. Dat is niet alleen een provinciale taak, maar ook een Europese en nationale. Belangrijk is dat er wordt geluisterd naar de inbreng van inwoners die last hebben van de overtredingen. De provincie moet als hoeder van het milieu direct hard ingrijpen bij het overtreden van de milieuregels. Zij is ook beschermer van onze inwoners.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Het klimaatplan moet een gedragen plan zijn van inwoners, bedrijfsleven en overheden. Hoe gaan wij met zijn allen voldoen aan de energietransitie, en hoe zorgen wij voor meer duurzaamheid en vermindering van de CO2-uitstoot. Dat krijg je alleen als alle partijen voelen dat zij in dezelfde mate zijn betrokken en hun inbreng hebben. Samen maken en zijn wij 'de toekomst van morgen'.