• David Gosselaar

    M. Doesburg Smits

David Gosselaar (D66): 'Ook Heerhugowaarders moeten vaker met de fiets'

HEERHUGOWAARD De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer David Gosselaar van D66.

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

De provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om het realiseren van genoeg woningen in Noord-Holland. Provinciale Staten hebben een stem in het woningbeleid en kunnen bijvoorbeeld prioriteiten stellen om meer betaalbare en duurzame woningen te gaan bouwen, maar ook kaders verruimen om in het groen te mogen bouwen. Het heetste hangijzer op dit moment is de energietransitie, waar de grootste opgave van de komende jaren zal liggen en die praktisch alle beleidsterreinen zal raken.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Inbreiden binnen de bebouwde kom of een leegstaand bedrijventerrein omtoveren tot woonwijk klinkt leuk, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Bovendien is het vaak een druppel op een gloeiende plaat. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

De woningnood is inderdaad hoog, met name onder jongeren. D66 streeft ernaar om snel te bouwen en dan met name binnenstedelijk. Dat wil zeggen dat we efficiënt moeten omgaan met de ruimtes die we hebben in de bestaande wijken. Alleen als nut en noodzaak worden aangetoond, moeten we ook buiten de bestaande bouw woningen gaan creëren. We willen dan echter wel dat dit groen ergens anders wordt gecompenseerd.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 

D66 wil gebieden aanwijzen waar nieuwe vormen van verblijfsaccommodaties en vrijetijdslandschappen gerealiseerd kunnen worden, zoals het kustgebied tussen Petten en Den Helder. Meer spreiding van toerisme zorgt ook voor meer werkgelegenheid in de hele provincie. We willen een integrale provinciale visie op toerisme en een goede samenwerking tussen de organisaties Amsterdam Marketing en Holland boven Amsterdam.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

D66 wil het autogebruik verminderen. Dat is beter voor het milieu, voor de gezondheid van de Noord-Hollandse inwoners en voor de doorstroom van het verkeer. We moeten ervoor zorgen dat de inwoners meer gebruik maken van de fiets of het OV. Uiteraard moet er eerst een aantal knelpunten opgelost worden, maar tegelijkertijd moet de provincie zwaar inzetten op fiets, OV en duurzaam rijden.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?  

D66 wil de bodemdaling in veenweidegebieden stoppen. Er moet geld ter beschikking worden gesteld voor drainage en voor andere vormen van teelt. D66 wil dat de financiering van natuurbeheer voor langere termijn is veiliggesteld zodat natuurbeheerders, agrariërs en particulieren weten welke investeringen zij kunnen doen.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?  

Bomenkap kan soms belangrijk zijn voor de natuur. Belangrijk is wel dat er goede voorlichting plaatsvindt en dat belanghebbende de mogelijkheid hebben hierover mee te praten. 

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Alle bedrijven moeten zich aan dezelfde (Europese) regels moeten houden. Deze regels zijn al de strengste in de wereld. Wij willen de bedrijven wel ondersteunen in de transitie naar schonere productie met behoud van werkgelegenheid. Daarnaast zullen wij streng toezien op naleving van de huidige normen. Schone lucht, schoon water en een schone bodem zijn namelijk van levensbelang.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Noord-Holland biedt veel kansen voor de opwekking van duurzame energie uit wind, water en zon. Deze mogelijkheden moeten allemaal worden benut. Voor de kust van Noord-Holland is veel ruimte voor wind op zee. Dit moeten wij ten volle benutten in samenwerking met de Rijksoverheid. D66 ziet op land ruimte voor lijnopstellingen van windmolens langs snelwegen en kanalen. Onderzocht moet worden in welk type landschap grootschalig opwekken van zonne-energie mogelijk is naast zonnepanelen op daken.